Главная
Положение Третейского суда PDF Печать E-mail

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Рішенням Ради директорів
Асоціації “Український правовий альянс”
“04” серпня 2007р. Протокол № 2/07

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ
ПРИ АСОЦІАЦІЇ “УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС”
(нова редакція)


Київ 2007
ЗМІСТ

Стаття 1. Правовий статус постійно діючого Третейського суду при Асоціації“Український правовий альянс”

Стаття 2. Найменування Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 

Стаття 3. Засновники Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 

Стаття 4. Місцезнаходження Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 

Стаття 5. Атрибути Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 

Стаття 6. Майно Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 

Стаття 7. Принципи організації і двіяльності Третейського суду при Асоціації

“Український правовий альянс” 

Стаття 8. Завдання Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 

Стаття 9. Структура Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 

Стаття 10. Президія Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 

Стаття 11. Голова Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 

Стаття 12. Порядок обрання та затвердження Голови Третейського суду при Асоціації

“Український правовий альянс”

Стаття 13. Повноваження Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 

Стаття 14. Повноваження Заступника Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

Стаття 15. Секретаріат Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 

Стаття 16. Головний Секретар та секретарі Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 

Стаття 17. Архів Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 

Стаття 18. Підстави та порядок припинення діяльності Третейського суду при Асоціації

“Український правовий альянс”


Стаття 1. Правовий статус постійно діючого Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. Постійно діючий Третейський суд при Асоціації “Український правовий альянс” є недержавним, самостійним, постійно діючим судовим органом, що діє на підставі і у відповідності до Закону України “Про третейські суди” від 11 травня 2004 року № 1701-IV, Регламенту Третейського суду та цього Положення.

2. Постійно діючий Третейський суд при Асоціації “Український правовий альянс” утворюється Асоціацією “Український правовий альянс” на необмежений строк дії, не має статусу юридичної особи та не має на меті одержання прибутку.

Стаття 2. Найменування постійно діючого Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. Повна назва українською мовою – “постійно діючий Третейський суд при Асоціації “Український правовий альянс”.

2. Повна назва російською мовою – “постоянно действующий Третейский суд при Ассоциации “Украинский правовой альянс”.

3. Скорочена назва українською мовою – “Третейський суд при Асоціації “Український правовий альянс”.

4. Скорочена назва російською мовою – “Третейский суд при Ассоциации “Украинский правовой альянс”.

Стаття 3. Засновник Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. Засновником Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” є Асоціація “Український правовий альянс”. Рішення про утворення постійно діючого Третейського суду приймається на засіданні зборів Ради директорів Асоціації “Український правовий альянс” і оформлюється відповідним протоколом.

2. Рада директорів Асоціації “Український правовий альянс” уповноважена затверджувати Регламент, це Положення, склад Президії, Список третейських суддів, штатний розклад, протокол про обрання Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

3. Засновник забезпечує Третейський суд при Асоціації “Український правовий альянс” всім необхідним рухомим і нерухомим майном для його нормальної роботи.

Стаття 4. Місцезнаходження Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. Місцезнаходження Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” – 04050 Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а.

2. Розташування суддів Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” може відбуватись за адміністративно-територіальним принципом на підставі розпорядження Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

Стаття 5. Атрибути Третейського суду при Асоціації“Український правовий альянс”

1. Третейський суд при Асоціації “Український правовий альянс” використовує символіку Асоціації “Український правовий альянс”.

2. Третейський суд при Асоціації “Український правовий альянс” має субрахунок у банку, печатки з власним найменуванням, штампи, фірмові бланки, зразки яких затверджуються Генеральним директором Асоціації “Український правовий альянс”.

3. Для забезпечення діяльності Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”, а також суддів, що розташовані за адміністративно-територіальним принципом, виготовляються печатки з відповідним номером на підставі наказу Генерального директора Асоціації “Український правовий альянс”.

4. Печатки Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” видаються суддям, що розташовані за адміністративно-територіальним принципом, на підставі наказу Генерального директора Асоціації “Український правовий альянс”.

Стаття 6. Майно Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. Майно Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” формується за рахунок Засновника і знаходиться на праві оперативного використання.

Стаття 7. Принципи організації і діяльності Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. У своїй діяльності Третейський суд дотримується таких принципів:

1.1. Законності;

1.2. Незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові;

1.3. Рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом;

1.4. Змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;;

1.5. Обов`язковості для сторін рішень третейського суду;

1.6. Добровільності утворення третейського суду;

1.7. Добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;

1.8. Арбітрування;

1.9. Самоврядування третейських суддів;

1.10. Всебічності, повноти та об`єктивності вирішення спорів;

1.11. Сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду.

Стаття 8. Завдання Третейського суду Асоціації “Український правовий альянс”

1. Завданнями Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” є:

1.1. Захист законних прав та інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до норм закону та цього Положення;

1.2. Забезпечення застосування його Регламенту;

1.3. Надання інформації стосовно питань третейського судочинства.

2. Третейський суд при Асоціації “Український правовий альянс” є самостійним та незалежним у здійсненні поставлених перед ним завдань.

Стаття 9. Структура Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. Третейський суд при Асоціації “Український правовий альянс” складається з Президії Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”, Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”, його заступників, Головного секретаря, Секретаріату Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

2. При Третейському суді при Асоціації “Український правовий альянс” може бути створена Науково-експертна Рада.

3. Асоціація “Український правовий альянс” має право визначати розташування третейських суддів за адміністративно - територіальним принципом. Розташування третейських суддів за адміністративно - територіальним принципом здійснюється на підставі розпорядження Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

Стаття 10. Президія Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. Президія суду є вищим колегіальним органом Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

2. Президія Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” утворюється з трьох членів Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”, які затверджуються на засіданні Ради директорів Асоціації “Український правовий альянс”.

3. Засідання Президії Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” відбуваються двічі на рік та є повноважними за наявності не менш як 2/3 складу Президії.

4. Рішення Президії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів. За рівної кількості голосів голос Голови Третейського суду є вирішальним.

5. Президія Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” уповноважена:

5.1. Обирати зі Списку третейських суддів Голову Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” та подавати на затвердження Раді директорів Асоціації “Український правовий альянс” Протокол про обрання Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

5.2. Розглядати питання організації та діяльності Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

5.3. Визначати повноваження Науково-експертної Ради Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

5.4. Заслуховувати та затверджувати річний звіт Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

5.5. Заслуховувати питання щодо добору кадрів суддів Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

5.6. Вирішувати питання щодо заохочення третейських суддів і працівників апарату Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

5.7. Приймати рішення щодо припинення діяльності Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” й вносити це питання до порядку денного чергових зборів Ради директорів Асоціації “Український правовий альянс”;

5.8. Розглядати інші організаційні питання щодо забезпечення діяльності Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

Стаття 11. Голова Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. Третейський суд при Асоціації “Український правовий альянс” очолює Голова, який за посадою також очолює Президію Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

2. Головою Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” може бути громадянин України, який досяг на день обрання 35 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш ніж десять років, високі моральні та професійні якості та вільно володіє державною мовою.

3. Строк повноважень Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” складає п’ять років.

Стаття 12. Порядок обрання та затвердження Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. Голова Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” обирається Президією Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” із складу осіб, винесених до затвердженого Списку третейських суддів постійно діючого Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”. Рішення про обрання Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” приймається Президією у формі Протоколу про обрання Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

2. Голова Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” набуває повноваження з моменту затвердження Радою директорів Асоціації “Український правовий альянс” Протоколу про обрання Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

Стаття 13. Повноваження Голови Третейського суду при Асоціації „Український правовий альянс”

1. Голова Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” уповноважений без довіреності представляти інтереси Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” перед третіми особами, органами державної влади, установами, організаціями та відомствами в Україні та за кордоном.

2. Голова Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” має право:

2.1. Вирішувати питання поточної діяльності Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

2.2. Видавати розпорядження, що стосуються діяльності Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

2.3. Скликати чергові та позачергові засідання Президії Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

2.4. Вносити на засідання Ради Асоціації “Український правовий альянс” пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Регламенту та цього Положення, інших документів, що регламентують внутрішню організацію та діяльність Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

2.5. Подавати пропозиції Асоціації “Український правовий альянс” щодо штатного розкладу Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

2.6. Вносити подання на призначення на посаду Головного секретаря та заступників Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

2.7. Розподіляти обов’язки між своїми заступниками;

2.8. Вносити подання щодо призначення на посаду та звільнення з неї працівників Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

2.9. Подавати пропозиції до Президії щодо застосування до працівників Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” заохочень та дисциплінарних стягнень;

2.10. Висувати для затвердження на засіданні Ради Асоціації “Український правовий альянс” кандидатури третейських суддів;

2.11. Встановлювати гонорари суддів та секретарів;

2.12. Розпоряджатися субрахунком Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” у банківській установі;

2.13. Затверджувати порядок денний засідань Президії Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

2.14. Визначати, яка сторона несе витрати, пов’язані з вирішенням спорів в третейському суді.

3. Голова Третейського суду також здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до Регламенту Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” та цього Положення.

Стаття 14. Повноваження Заступника Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. За відсутності Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” його функції за призначенням Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” виконує один із його заступників.

Стаття 15. Секретаріат Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. Третейський суд при Асоціації “Український правовий альянс” має Секретаріат, який розташований за юридичною адресою Асоціації “Український правовий альянс” : 04050, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а.

2. Секретаріат Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” складається з Головного секретаря та секретарів суддів, що розташовані за адміністративно-територіальним принципом.

2. Секретаріат здійснює функції, необхідні для діяльності Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” у відповідності з цим Положенням та Регламентом Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

3. У складі Секретаріату Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” знаходиться Архів Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

Стаття 16. Головний секретар та секретарі Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. Секретаріат очолює Головний секретар Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”, що призначається на посаду Головою Третейського суду. Головний секретар повинен мати вищу юридичну освіту.

2. Головний секретар Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”:

2.1. Приймає позовні документи та матеріали від сторін третейського розгляду для подальшої їх передачі належним чином обраному/призначеному складу Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

2.2. Складає протоколи засідань Президії Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

2.3. Допомагає в організації та проведенні судових засідань, експертиз, інших процесуальних дій,

2.4.У випадках передбачених Регламентом складає протоколи засідань при розгляді справ складом Третейського суду за місцезнаходженням Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”;

2.5. Подає пропозиції про зміни та доповнення до Регламенту та інших документів Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

3. Головний секретар Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” також здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до Регламенту Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” або Головою Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

3. Секретарі суддів, що розташовані за адміністративно-територіальним принципом, призначаються на посаду цими ж суддями з обов’язковим повідомленням про це Голови Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

4. Секретарі суддів, що розташовані за адміністративно-територіальним принципом :

4.1. Допомагає в організації та проведенні судових засідань, експертиз, інших процесуальних дій;

4.2. У випадках передбачених Регламентом Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” складають протоколи засідань ;

4.3. Здійснюють інші повноваження покладені на них відповідно до Регламенту Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” або Головою Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

Стаття 17. Архів Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”

1. Всі матеріали діяльності Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” зберігаються в Архіві Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

2. Матеріали справ щодо яких Третейським судом при Асоціації “Український правовий альянс” прийнято рішення, зберігаються в Архіві Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” 10 років.

3. Оригінали рішень Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” зберігаються в Архіві Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” безстроково.

4. Судді, що розташовані за адміністративно-територіальним принципом, після закінчення Третейського розгляду справи надсилають всі матеріали справи до Архіву Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

4. Положення про Архів Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” затверджується Головою Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”.

Стаття 18. Підстави та порядок припинення діяльності Третейського суду при

Асоціації “Український правовий альянс”

1. Діяльність Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” може бути припинена за ініціативою Президії Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс”, Ради директорів Асоціації “Український правовий альянс” або за рішенням компетентного суду у випадках, передбаченим законом.

2. Рішення Президії Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” про саморозпуск та припинення діяльності є підставою для внесення питання про припинення діяльності Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” до порядку денного чергового засідання Ради директорів Асоціації “Український правовий альянс”.

3. Остаточне рішення про припинення діяльності Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” приймається на черговому засіданні Ради директорів Асоціації “Український правовий альянс” двома третинами голосів.

4. Діяльність Третейського суду при Асоціації “Український правовий альянс” вважається припиненою з дати прийняття рішення відповідно до процедури, що викладена у цій статті.

____________________________